Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Příznivá ekonomika výroby kukuřice

9. 3. 2017

V posledních deseti letech je v ČR neustále přehodnocováno pěstování kukuřice z pohledu vodní eroze. Postupně dochází a od roku 2018 bude ještě výrazněji docházet ke zpřísnění výběru pozemku pro její pěstování, kdy se dá očekávat, že  kolem 25 % orné půdy v ČR bude prakticky vyřazeno z intenzivního pěstování kukuřice a na 50 % bude nutné použít některou z půdoochranných technologií.

Vedle ověřování vhodných protierozních technologií, jako např. pásového zpracování půdy (strip-tillage), je v mnoha zemědělských podnicích podceňován výběr vhodného hybridu pro dané stanoviště. U některých zemědělců je jediným kritériem výběru cena, nebo chcete-li náklad v Kč na hektar. Tento pohled je ekonomicky zcela nesprávný, neboť je prioritně třeba se dívat na ekonomickou návratnost investice u osiva daného hybridu. Jinak řečeno, je nezbytné vybírat intenzivní hybridy, které nám výrazně zvýšeným výnosem hmoty zajistí na menší ploše potřebnou produkci jak siláže, tak zrna. Řada předních pěstitelů si to již vyzkoušela tím, že na výrobu stejného množství produkce jim při intenzivnějších hybridech stačí jen 70 % plochy. Současně tím mohou vyřadit erozně nebezpečné pozemky z pěstování kukuřice. Právě firma KWS má své hybridy nejlépe prozkoušené pro podmínky ČR jak z pohledu výnosu, tak kvality, tj. obsahu škrobu při současné vyvážené stravitelnosti. Toto konstatování dokládají obsáhlé víceleté výsledky ÚKZÚZ zveřejněné na www.ukzuz.cz, jako příklad uvádíme hodnocení hybridu Corfinio KWS v grafu. Jako příklad správného ekonomického uvažování uveďme tedy hybridy Corfinio (FAO 250) a Walterinio (FAO 280). Z detailů vyčtených z výsledků ÚKZÚZ v letech 2014 a 2015 lze zkonstatovat, že ve výnosu suché hmoty siláže přinesou oproti konkurenčním hybridům v dané kategorii ranosti úsporu v rozmezí zhruba 1500–5000 Kč/ha. Ve zvýšeném výnosu škrobu v siláži úsporu dalších 2000 až 8000 Kč/ha (přepočet škrobu při ceně pšenice 3000 Kč/t). Tím lze tedy zkonstatovat, že případně zvýšené náklady na osivo kvalitnějšího hybridu KWS se několikanásobně vrátí zvláště v úspoře jadrných krmiv, při současné úspoře plochy potřebné k zajištění kukuřičných produktů. Současně je nezbytně nutné zvolit správnou agrotechniku pro dané pole a hybrid. S tím vám pomohou naši oblastní terénní zástupci, kteří vám fundovaně poradí přímo na konkrétním poli.

V dnešní „turbulentní“ době je ideální si vytvořit rezervy v produkci tím, že na část ploch je vhodné si vybrat univerzální hybridy, kombinovatelné jak na siláž, tak zrno. Současně na jaře dojde v některých oblastech k zaorávce ozimé řepky, kdy bude nutné náhradně vysít kukuřici jako určitou rezervu. To umožní se rozhodnout na podzim v době sklizně podle poptávky na trhu, na co dané pole sklidíme. K tomuto účelu jsou vhodné např. hybridy KWS Nestor, Ricardinio, Rivaldinio, KWS 2323, Millesim. Pokud jsme si 100% jistí, že daný porost chceme sklidit na siláž, pak bude vhodnější zvolit např. hybridy KWS Walterinio, Corfinio KWS, AGRO-Vitallo a na bioplyn Atletas a Fernandez. Bližší informace jsou na našich internetových stránkách a u oblastních zástupců ZEA Sedmihorky.

Článek vyšel otištěn v časopise Zemědělec 9/2017 a Úroda 3/2017