Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Podmínky užívání

Obchodní podmínky internetového obchodu

Rejstřík (rychlé odkazy na kapitoly)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě shop.zea.cz, jehož provozovatelem je společnost ZEA Sedmihorky, spol. s r. o. se sídlem Roudný 53, Karlovice, pošta 511 01 Turnov, IČO: 15044751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1108.

1.2. Prodávajícím je společnost ZEA Sedmihorky, spol. s r. o. se sídlem Roudný 53, Karlovice, pošta 511 01 Turnov, IČO: 15044751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1108 (dále jen „prodávající“).
Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Roudný 53, 511 01 Turnov.
Kontaktní elektronická adresa prodávajícího je eshop@zea.cz.
Kontaktní telefonní číslo prodávajícího je 724 582 201.
Číslo bankovního účtu prodávajícího: 401845581/0100
Jsme plátci DPH.

Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).

1.3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

 

2. Vznik smlouvy

2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího shop.zea.cz. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.

2.2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

 1. identifikační údaje kupujícího – jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo; v případě, že kupujícím není spotřebitel - název subjektu, IČO, DIČ;
 2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
 3. požadované množství zboží;
 4. cenu;
 5. adresu místa dodání (nebude-li adresa místa dodání uvedena, má se za to, že je jí adresa trvalého bydliště kupujícího;
 6. volbu způsobu dodání, včetně souhlasu s případnými náklady za zvolený způsob dodání;
 7. volbu způsobu úhrady, včetně souhlasu s případnými náklady za zvolený způsob úhrady.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku změnit nebo zrušit ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu eshop@zea.cz, avšak pouze tehdy, bude-li změna nebo zrušení objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu informaci o připravení objednávky.

2.4. Po doručení objednávky prodávající potvrdí kupujícímu její obdržení na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.5. Potvrzením objednávky kupujícímu prodávajícím je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách shop.zea.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.6. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí;
 2. zboží se již nedodává;
 3. zboží je již vyprodáno;
 4. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
 5. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení nemožnosti plnění objednávky.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

2.9. Prodávané knihy jsou produktem duševního vlastnictví, proto je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora a to i jejich částí.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři knihy za ně nenesou žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k danému tématu.

 

3. Dodání zboží

3.1. Zboží se dodává na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu trvalého bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři adresu tohoto místa dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží. Toto místo dodání se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena předem. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.2. Místo dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 5 pracovních dnů, byla-li zvolena platba dobírkou nebo platba online platební kartou. V jiném případě začíná lhůta pro dodání běžet až po připsání celkové kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo během vánočních svátků se může doba expedice prodloužit.

Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po marném uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.

3.4. Zboží je dodáváno kupujícímu těmito způsoby:

 1. krmné směsi prostřednictvím smluvního přepravce nebo vlastní dopravou;
 2. konzervanty a knihy prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“), nebo smluvním přepravcem;
 3. osivo prostřednictvím smluvního přepravce.

Možnosti, podmínky a ceny přepravy najdete v sekci doprava zboží a jsou nedílnou součástí VOP.

3.5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání, zanechá přepravce oznámení a pokusí se dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. V případě nepřevzetí zásilky, která není poškozena nebo nekompletní budou kupujícímu přefakturovány náklady spojené s marným pokusem o dodání. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

3.6. Zboží je dodáváno v obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k použití nebo obsluze.

3.7. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

3.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle společně se zásilkou nebo daňový doklad vystaví po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zpřístupní online na stránkách internetového obchodu.

3.9. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence.

3.10. Zboží může být kupujícímu doručeno v několika dílčích dodávkách.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na shop.zea.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím a může se lišit od cen v podnikové prodejně. Cena se stává závaznou uzavřením kupní smlouvy.

4.2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:

 1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou nebo smluvním přepravcem; Tento způsob úhrady je zpoplatněn částkou 35,- Kč vč. DPH
 2. platební kartou na bankovní účet 401845581/0100 vedený u Komerční banky, a.s. V případě platby platební kartou kupující uděluje odesláním objednávky souhlas se zpracováním jeho kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) zpracovatelem plateb za účelem zasílání informace o platbě. Zpracovatelem plateb je společnost Worldline Czech Republic s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 03633144;
 3. bankovním převodem na účet 401845581/0100 vedený u Komerční banky, a.s., platební údaje jsou zaslány v potvrzovacím emailu.

4.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, vždy lze uplatnit pouze jednu z případných slev.

 

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku (§ 1837).

5.2. Z důvodu průkaznosti se doporučuje odstoupení od smlouvy učinit písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu eshop@zea.cz s uvedením údajů jednoznačně identifikujících příslušnou kupní smlouvu, nejlépe číslo daňového dokladu, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář dostupný na odkazu zde.

5.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno, včetně všech dokumentů, bez známek použití či poškození. Zásilky poslané na dobírku nebudou převzaty. Krmiva a konzervanty lze vrátit jen v neporušeném originálním obalu.

Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vráceno nebo je poškozeno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.

5.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, na bankovní účet kupujícího. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.7. Pokud spotřebitel za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Spotřebitel je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

 

6. Odpovědnost za vady, reklamace

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.

6.2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

6.3.

6.3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4.

6.4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 6.5. níže.

6.4.2. Ustanovení čl. 6.4.1. se nepoužije:

 1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

6.4.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

6.4.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.3.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.4.5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.4.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku:

 1. použití zboží v rozporu s návodem k použití,
 2. nesprávné montáže či demontáže zboží,
 3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží,
 4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).

6.4.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.4.9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající nejpozději do pěti (5) dnů ode dne přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží.

6.5.

6.5.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

6.5.2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.5.3. Záruční doba činí 24 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.

6.5.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.6.

6.6.1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:

 1. poštou na adrese sídla prodávajícího Roudný 53, 511 01 Turnov, nebo
 2. e-mailem na adrese eshop@zea.cz.

Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.

6.6.2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.6.3. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího v písemně nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

 

7. Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb

7.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí Zásadamy o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné ve formátu PDF ke stažení

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

9.2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

9.3. Kupující prohlašuje, že je stařší 13 let.

9.4. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

9.5. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.

9.6. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9.7. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

9.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 21.7.2020.