Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Shrnutí seminářů "Daří se?"

15. 11. 2017

V první dekádě měsíce listopadu firma ZEA Sedmihorky zorganizovala celkem na pěti místech tj. v Kočí, v Horažďovicích, v Petrovicích u Milevska, v Sedmihorkách a v Plzni odborné semináře. Účastníci se dozvěděli jednak chystanou úpravu legislativy od roku 2018 při řešení erozí, kterou prezentuje nově Protierozní vyhláška v kompetenci Ministerstva životního prostředí a nadstavba v podobě tzv. DZES 5 (dobrý zemědělský a environmentální stav) v kompetenci Ministerstva zemědělství .

Dané aktuální předpisy jsou ve fázi návrhu jako dokončené, přičemž se očekává schválení Protierozní vyhlášky do konce listopadu, a poté i s DZES 5 s platností od 1.7.2018. Tuto problematiku představil a vysvětlil ing. Václav Kadlec (MZe). Pro odběratele osiva kukuřice KWS zajišťuje firma ZEA Sedmihorky bezplatný servis také ohledně řešení erozí, kdy pomůže zákazníkům se správně orientovat v nových předpisech na jejich půdních blocích v LPIS a doporučit výběr vhodné půdoochranné technologie pro daný podnik. Cílem je vždy vyhovět předpisům, snížit erozi půdy a současně vyrobit potřebné množství a kvalitu silážní hmoty a zrna.

Ve druhém bloku přednášek vystoupili zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby z Prahy Ruzyně Ing. Růžek a Ing. Kusá. Zaměřili se nejenom na nové výzkumy a praktická doporučení pro hnojení kukuřice a řepky v páskovém zpracování půdy (strip-tillage), kde je řada rozdílů oproti klasické přípravě v systému orba a kompaktor. Je mimo jiné důležité, jaký je úhrn srážek v dané oblasti a podle toho se volí systém nářadí na přípravu půdy a hnojení. Velmi častou chybou v ČR je, že si daný podnik koupí nářadí vhodné do daleko vlhčích podmínek např. z Anglie, ale na suchém Polabí nebo jižní Moravě je úhrn srážek často poloviční, než v Anglii. Přitom daná strojařská firma má v portfoliu strojů i vhodné stroje do sušších podmínek, ale prodejci správně nevyberou nejvhodnější stroj pro danou oblast. Dále je důležité si uvědomit, že při zpřísňování ekologizace výroby bude nutné snižovat ztráty dusíku z hnojiv tzv. volatilizací do ovzduší tím, že se hnojiva budou zapravovat v několika operacích do různých hloubek a často s použitím inhibitorů ureázy, nebo popř. nitrifikace. Dá se očekávat, že plošné hnojení neupravenou močovinou na povrch půdy bude v EU zakázáno. Opět i v této oblasti ZEA Sedmihorky je připravena svým odběratelům osiv KWS být nápomocna a pod vedením Ing. Petra Šreibera, který se již na ČZU detailně zabýval zonální aplikací hnojiv, bezplatně zajistit poradenský servis i v této oblasti.

Ve třetím bloku byli účastníci zástupci ZEA Sedmihorky velice detailně seznámeni s tříletými průměry výnosových a kvalitativním parametrů u nových hybridů KWS na siláž z ÚKZÚZ, kdy tyto hybridy patří k absolutní špičce, viz. grafy. Rovněž byly prezentovány poloprovozní pokusy KWS a i referenční výnosy u pěstitelů osiv KWS. Často při výběru hybridů v zemědělských podnicích je na prvním místě skloňována cena jako hlavní kritérium výběru. I na základě výsledků z praxe lze říci, že nové hybridy KWS přinesou, zvýšeným výnosem hmoty oproti průměru a zvláště výrazně zvýšeným obsahem a výnosem škrobu, benefit nad 10 tisíc Kč na hektar, což je více jak 2x tolik, než hodnota dotací SAPS a Greening dohromady. Toto je důležité i proto, že se odhadem dá očekávat, že po zpřísnění erozní ohroženosti v LPIS na 25% orné půdy, bude v průměru v ČR vyřazeno z možnosti pěstování kukuřice na 30% plochy oproti současnému stavu. Jinak řečeno, potřebné množství kukuřice bude muset být vyrobeno na 2/3 plochy oproti dnešku. Toho lze dosáhnout jedině maximální intenzitou, kam patří kromě vyvážené výživy a ochrany i volba těch nejvýnosnějších hybridů. Mezi ně patří z dílny KWS na siláž nové hybridy: KWS Nestor, Juvento, Corfinio KWS, KWS Stabil, AGRO-Polis, Figaro, Walterinio, AGRO-Vitallo. Tyto hybridy jsou velice detailně zmapovány z pohledu kvalitativních parametrů pro dojnice a skot pod novou marketingovou značkou KWS „Best 4 milk“. Detailní popis a výsledky těchto hybridů najdete na webu v našem katalogu. U zrnové kukuřice KWS jsou pro rok 2018 nově na trhu ČR uváděny hybridy pod marketingovou značkou „UNIQUE dent“, které se vyznačují jednak vysokým výnosem suchého zrna, rychlým uvolňováním vody ze zrna a pevným stéblem v unikátních ranostech již od FAO 230, což nemá na trhu ČR konkurenci. Hybridy s marketingovou značkou UNIQUE dent jsou: KWS 23222, KWS 2323, Kabrinias, Kidemos a KWS 2370. Výnosy v suchém nad 10 tun na hektar jsou dle oblastí samozřejmostí, více se dozvíte v našem katalogu.

Ve čtvrté části semináře vystoupil zástupce firmy Biocont laboratory Ing. Bagár nebo v alternaci Ing. Teplý, kteří seznámili přítomné s monitoringem zavíječe kukuřičného a bázlivce kukuřičného a se systémem jejich biologické ochrany pomocí vosičky Trichogramma proti vajíčkům zavíječe kukuřičného, kterou pod patentem aplikují i letecky, kde je denní výkon kolem 100 hektarů. Zvláště zavíječ kukuřičný se i letos dosti negativně projevil na snížení výnosů a hlavně je zdrojem zvýšeného obsahu nežádoucích toxinů.

V případě jakýchkoli nejasností k daným problematikám, anebo v případě, že jste se nemohli seminářů zúčastnit, tak neváhejte a kontaktujte naše zástupce, kdy odběratelům osiva kukuřice KWS naši terénní pracovníci rádi poradí a pomohou s nasměrováním a praktickým řešením.

Prohlédněte si katalog osiva kukuřice pro rok 2018. Obsahuje výsledky ÚKZÚZ, doporučení jak předejít ztrátám v důsledku opatření protierozní vyhlášky a další užitečné informace.

Katalog - Daří se?